קרן פנסיה

מעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ? השאירו פרטים ונחזור אליכם לחצו כאן

ראשי עובדי הוראה קרן פנסיה
קרן פנסיה

ערבות הדדית להשקעה מיטבית - קרן פנסיה היא קופת גמל לקצבה המשלבת חיסכון וביטוח. החיסכון ישולם כפנסיית זקנה בגיל פרישה והביטוח כהגנה במקרה של נכות (קצבת נכות) או מוות (קצבת שאירים).

פנסיית זקנה: משולמת לכל ימי חייו של הפנסיונר.
קצבת נכות: משולמת עד תום הנכות או עד גיל הפרישה, לפי המוקדם מבניהם.
קצבת שאירים: משולמת לאלמן/ה לכל ימי חייו/ה וליתום/ה עד גיל 21.

סוגי קרנות פנסיה

  1. קרן פנסיה מקיפה: קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיית זקנה, שארים ונכות.
  2. פנסיית יסוד: קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיה בעת פרישה בלבד.
  3. פנסיה צוברת: תכנית פנסיה המושתתת על צבירת כספים ומקנה זכויות פנסיוניות בהתאם לסכום שנצבר.
  4. פנסיה תקציבית: תכנית פנסיונית ללא צבירת כספים, זכויות הפנסיה של העמית משולמות ומבוטחות מתוך התקציב של המעסיק (ברוב המקרים ע"י המדינה).

עלויות בקרן פנסיה

  1. דמי ניהול מפרמיה – דמי ניהול המשולמים מתוך ההפקדה החודשית שמועברת לקרן, לכל היותר - 6%.
  2. דמי ניהול מצבירה – דמי ניהול הנלקחים מתוך סך הצבירה של העמית, דמי הניהול המקסימאליים שאותם רשאית הקרן לגבות הינם – 0.5% שנתי.

חשוב לדעת: קרנות הפנסיה החדשות (החל משנת 1995) בהם חוסכים העמיתים, הינן קרנות צוברות המושתתות על תשואה כאשר 70% מכספי החיסכון מושקעים בשוק ההון ו 30% מובטחים ע"י המדינה באמצעות איגרות חוב ייעודיות, זכויות העמיתים בגין סיכוני הקרן (זקנה, נכות ושארים) נגזרות מהצבירה הכספית של העמית וממנגנון איזון אקטוארי שבו מחויבות הקרנות החל מ- 1995, עודף אקטוארי ישפר את זכויות העמית וגרעון יגרע מזכויותיו.